top of page

Privacy Policy

Laatste wijziging 22/02/2022

​Dit is de privacyverklaring (hierna de "Privacyverklaring") van Intens Marketing. 

Via deze Privacyverklaring wensen wij jou zo goed als mogelijk te informeren over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen ons enerzijds en onze klanten, leveranciers en partners.

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Intens Marketing. 

 

Contactgegevens:

e-mail: lynn@intens-marketing.be
 

Wij beschouwen het recht op privacy als een van de meest fundamentele rechten en stellen daarom alles in het werk om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij handelen in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ook de "GDPR") en met deze Privacyverklaring. 

Daarnaast omvat onze deontologie eveneens heel wat verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

 

2. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens van sociale media account, uw IP adres, uw voorkeuren, financiële gegevens, gevoelige gegevens… 

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?
 

Intens Marketing verzamelt en verwerkt gegevens die verkregen zijn via de website.

De volgende lijst is dan ook louter illustratief en niet exhaustief:   

 

Algemene persoonsgegevens:  

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Ondernemingsnummer

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u ons verstrekt of die ons verstrekt worden door derde partijen binnen de uitoefening van onze opdracht.

Wij verzamelen en verwerken zowel persoonsgegevens die rechtstreeks door jou aan ons worden verstrekt, als gegevens die wij via een andere weg, bijvoorbeeld via een openbare bron, bekomen. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking of zgn. "profiling".

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt met het oog op het bereiken van verschillende doelen, waaronder het voeren van onze algemene en financiële administratie, het beheer van ons klanten- en leveranciersbestand, het verschaffen van een correcte dienstverlening en de goede uitvoering van onze overeenkomsten. 

 

4. WAARVOOR EN HOE WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

4.1 Verwerkingsgronden

 

A. Wettelijke  en deontologische verplichting:

 

Om te voldoen aan de verplichtingen die worden opgelegd aan de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van wettelijke en administratieve verplichtingen;

Deze opsomming is niet limitatief en kan onderhevig zijn aan veranderingen.

 

B. Noodzakelijk voor de uitvoering van haar overeenkomst:

 

Pre-contractuele fase:

  • Contacteren, reageren op een verzoek, onderhandelen;

  • Verstrekken en/of opvragen van informatie in het kader van het sluiten van een overeenkomst;

  • Opmaken van overeenkomsten;

 

Contractuele fase:

  • Cliëntenbeheer

  • Leverancierbeheer

  • Uitvoeren van onze dienstverlening en de opdracht gegevens door de cliënt 

C. Toestemming:

Het versturen van een nieuwsbrief naar niet-cliënten.

Het gebruiken van foto's op onze website en sociale media pagina's.

Het gebruik van cookies (zie cookie policy voor meer details).

4.2 Wijze van verwerken

 

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons. Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld, niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden buiten de contractuele relatie of een specifieke opdracht.

 

De gegevens worden steeds bewaard binnen de EU of binnen de grenzen van een land dat passende waarborgen biedt ingevolge een adequaatheidsbesluit overeenkomstig artikel 45 GDPR. Om haar diensten te kunnen aanbieden laat de Verwerkingsverantwoordelijke zich mogelijks bijstaan door een selectief aantal verwerkers. Indien zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens wordt met hen de nodige garanties bekomen overeenkomstig de GDPR.

 

Eveneens kunnen in het kader van de uitvoering van de contractuele opdracht gegevens gedeeld worden met de partijen in de procedure of hun raadsman, de rechtbank, notarissen, gerechtsdeurwaarders, gerechtsexperts, overheidsinstanties, gegevensbeschermingsautoriteit,….

Wij verwerken persoonsgegevens die rechtstreeks door u aan ons worden verstrekt, evenals gegevens die wij via een andere weg, zoals een openbare bron of een andere partij in een dossier bekomen.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Verwerkingsverantwoordelijke uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

4.3 Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij


Wij houden jouw persoonsgegevens zo lang bij als vereist is om te voldoen aan onze wettelijke en/of deontologische verplichtingen, om onze diensten op een correcte manier te verlenen of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om jouw persoonsgegevens (langer) bij te houden.

Zo hebben wij er belang bij jouw persoonsgegevens te bewaren zolang wij burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. 

5. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Intens Marketing heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Het kantoor past een op maat gemaakt veiligheidsbeleid toe waarbij de veiligheid van uw gegevens centraal staan.

In geen geval kan Intens Marketing aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

6. RECHTEN VAN BETROKKENEN

 

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat “Intens Marketing” met uw persoonsgegevens maakt.

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “Intens Marketing”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “Intens Marketing” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dit geval hoeft u zelfs geen reden op te geven.

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om de persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “Intens Marketing" in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

 

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door “Intens Marketing” te contacteren, per e-mail naar lynn@intens-marketing.be of door gebruik te maken van het contactformulier “Contact” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een soortgelijk document aan de hand vanwaar u kan geïdentificeerd worden. De doorgestuurde gegevens zullen uiteraard enkel gebruikt worden om u te identificeren en zal daarna gewist worden.

 

6.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door “Intens Marketing” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

6.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.


7. HYPERLINKS

 

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. “Intens Marketing” is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

 

8. WIJZIGINGEN

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven. 

Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker deze website niet verder te gebruiken. Hij kan de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke over gebruikers heeft opgeslagen.

bottom of page